מכירים לך את המזרח הרחוק, מקרוב

09-9700400
למידע והזמנות:

צרו קשר

פנייתך נשלחה.
נציגנו יצרו איתך קשר בהקדם.

תקנון השתתפות בתחרות Flymoon

mainPicture

תקנון התחרות:


1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תנוהל תחרות גולשים בשם: "טל ויואב מאוהבים בתאילנד!!!" במסגרתה, מתבקשים המשתתפים לצפות בסרטון קצר, להשיב על מספר שאלות ולהשאיר את פרטי הקשר בטופס מקוון. המשתתפים בהגרלה יהיו אלה שענו נכונה על כל השאלות. התשובות הנכונות יהיו שמורות אצל החברה. החברה תשבץ את שמות המשתתפים אשר עמדו בקריטריונים בטבלת אקסל ותקצה לכל זוג משתתף מספר. על גבי פתקים ירשמו מספרים כמספר המשתתפים שענו נכונה על השאלות ויוכנסו למיכל סגור. הפתק שישלף מהמיכל יושווה לטבלת האקסל ויוכרז הזוג הזוכה. תהליך הגרלה זה יערך בנוכחות עו"ד של החברה.
 
2. הזוג הזוכה ייבחר מבין המשיבים נכונה לשאלות ויזכה בכרטיס טיסה זוגי לבנגקוק בחברת טורקיש איירליין ו-2 טיסות פנים (מבנגקוק וחזרה) עם חברת בנגקוק איירווייז. 
 
3. הזוג הזוכה בתחרות מתחייב לצלם את עצמו במהלך הטיסות ובחופשה בתאילנד ולהעלות את התמונות במדיה החברתית (פייסבוק). 
 
4. ניתן לממש את הזכייה עד תום  12 חודשים מיום ההכרזה על הזכיה, ובלבד שהכרטיס לזוג הזוכה הונפק לא יואחר מהתאריך 28.12.2016. הכרטיס לזוג הזוכה אינו ניתן להעברה ולהחזרה ומותנה בזמינות מקומות על הטיסה. מסלול הכרטיס לזוג הזוכה בחברת טורקיש איירליין הנו בנתיב ת"א-בנגקוק-ת"א בלבד. 
 

ואלו הם הכללים על פיהם תנוהל התחרות:

 
5. ההשתתפות בתחרות כפופה להוראות התקנון שלהלן; מודגש בזאת, כי במידה ומשתתף אינו מסכים לתנאים והוראות אלו, הוא אינו רשאי להשתתף בתחרות.
 
6. מי שגילו קטן מ- 18 שנים, אינו רשאי להשתתף בתחרות ולביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת התחרות.
 
7. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי חברת "פלייאיסט בע"מ" המנהלת את התחרות, לרבות בני משפחותיהם מדרגה ראשונה. במקרה שעובד החברה הנ"ל ו/או בן משפחתו מדרגה ראשונה ישתתף בתחרות ויזכה, זכייתו תבוטל.
 
8. על המשתתפים בתחרות להיכנס לעמוד הייעודי בפייסבוק, והם יוכלו לעשות כן רק לאחר שאישרו, כי קראו והסכימו לתנאים המופיעים בתקנון זה.
 
9. על המשתתפים בתחרות לאשר כי הם בעלי פרופיל משתמש רשום באתר פייסבוק, וכי הם קראו, הבינו, מאשרים ומסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את חברת "פלייאיסט בע"מ" ו/או את מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לתחרות ו/או לתקנון זה ו/או לתקלה כלשהי ככל שתתרחש, בקשר לתחרות (ובכלל זה כזו הנובעת ו/או הקשורה לרשת הפייסבוק, רשת האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת וכיוצ') והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.
 
10. בעצם ההשתתפות בתחרות המשתתפים מצהירים כי הם נמצאים בקשר זוגי בהסכמה זה עם זה וכי בכוונתם לממש את הזכיה לצורך חופשת ירח דבש בלבד. 
 
11. לא תהיה למשתתף ו/או מי מטעמו ו/או במקומו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד פלייאיסט בע"מ ו/או נגד מי מעובדיה ו/או מי מטעמה באשר להכרעתה מי הזוכה.
 
12. ככל ולפלייאיסט בע"מ יהיה חשש ו/או חשד שמשתתף עבר על תנאי תקנון זה ו/או שמשתתף פתח פרופיל פיקטיבי בפייסבוק, חברת פלייאיסט תהא רשאית לחסום ו/או לסיים השתתפותו בתחרות ללא צורך בהודעה מוקדמת ולמשתתף כאמור לא תעמוד שום זכות לקבלת הפרס.
 
13. כל משתתף בתחרות יוזמן לשלוח לפלייאיסט הסכמה לקבלת מידע פרסומי מעת לעת מידי חברת פלייאיסט בע"מ. 
 
14. בהשתתפות בתחרות, ניתנת הסכמה המשתתפים שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם תועבר למועדון ידידי תאילנד בישראל (TAT) והסכמה לקבלת דיוור מהמועדון. 
 
15. לפלייאיסט בע"מ הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לסיים השתתפות של משתתף בתחרות ו/או לעכב ו/או למנוע מסירת פרס למשתתף שלדעתה יש חשש סביר שמנע השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת הפרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיש לה חשש שהמשתתף עקף את הוראות תקנון זה באופן אחר כלשהו.
 
16. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם ההשתתפות בתחרות באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות התחרות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של הוראות תקנון זה.
 

תקופת התחרות: 

 
17. התחרות תתקיים לתקופה של 10 ימים בין התאריכים: 27.9-6.10.
 
18. לפלייאיסט בע"מ  שמורה הזכות לקצר ו/או להאריך ו/או לשנות את תקופת התחרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הכרזה על הזוכה תינתן עד ה-6.10.16 אולם חברת פלייאיסט בע"מ תהיה רשאית לדחות את מועד ההכרזה למועד מאוחר יותר מכל סיבה שהיא ומבלי שתצטרך לנמק.
 
19. בסיום התחרות יוחלט על ידי חברת פלייאיסט בע"מ מי הוא הזוכה. מובהר כי לפלייאיסט בע"מ שיקול דעת בלעדי בבחירת הזוכה והיא אינה נדרשת לנמק את החלטתה.
 
20. מובהר כי רישומי חברת פלייאיסט בע"מ יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לתוצאות ההגרלה, ולא תתקבל כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם התחרות.
 
21. הפרס לזוג הנבחר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אף משתתף לא יהא זכאי להמיר ו/או להחליף את הפרס בשווה כסף ו/או בכל פרס או מוצר אחר. 
 
22. מתן הפרס מותנה בכך שהזוכה מעניק את הסכמתו המלאה לחברת פלייאיסט בע"מ לעשות שימוש בשמו המלא ובתמונתו כפי שמופיעים באתר פייסבוק על מנת לקדם את התחרות ו/או על מנת לקדם פעילויות עתידיות אחרות.
 
23. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, חברת פלייאיסט רשאית לעכב הכרזה על זוכה ו/או מסירת הפרס, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך אימות הזכייה בתחרות.
 
24. במקרה שיגיע לידי פלייאיסט בע"מ מידע לפיו הזכייה בפרס נעשתה תוך מעשה הונאה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, תהא חברת פלייאישבט בע"מ רשאית אז, שלא למסור את הפרס לזוכה ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור וללא חובת הוכחה והזוכה מתחייב להשיב את הפרס לחברת פלייאיסט בע"מ מיד עם קבלת דרישה מצדה כאמור.
 
25. הזוכה בתחרות מתחייב לשתף פעולה עם חברת פלייאיסט בע"מ ככל שיידרש, בקידום התחרות באמצעי התקשורת והמדיות השונים.
 
26. שם הזוכה יפורסם בעמוד הרשמי של התחרות בפייסבוק ו/או בכל מדיה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת פלייאיסט בע"מ, ובהשתתפותו בתחרות מאשר ומביע המשתתף את הסכמתו המלאה לכך, לרבות לפרסום תמונתו לצד שמו.
 
27. בנוסף, תינתן הודעה רשמית של חברת פלייאיסט בע"מ ו/או מי מטעמה לזוכה באתר פייסבוק. רק הודעה רשמית מאת חברת פלייאיסט בע"מ מהווה אישור זכייה לצורך קבלת הפרס, בכפוף לעמידת הזוכה בקריטריונים על פי תקנון זה.
 
28. במקרה שזכייה של זוכה בוטלה מכל סיבה שהיא חברת פלייאיסט בע"מ תהיה רשאית להעביר את הפרס למשתתף אחר, אשר עומד בתנאי תקנון זה, ולמשתתף שזכייתו בוטלה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 
29. זוכה שלא יהיה באפשרותו לממש את הפרס בו זכה מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או פרס חלופי ו/או אחר ויהיה מנוע מלהעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בנוגע למימוש ו/או קבלת הפרס. במקרה כזה, תבוצע הגרלה נוספת בין שאר המשתתפים שעמדו בקריטריונים שהוגדרו בתקנון זה.
 
30. השתתפות בתחרות נסמכת על מערכות מחשב, אשר אינן חסינות מטעויות ו/או תקלות. חברת פלייאיסט בע"מ ו/או מי מטעמה אינן מתחייבות כי ההשתתפות בתחרות תקוים ו/או תירשם ללא תקלות או שגיאות ולמשתתף בתחרות לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כתוצאה מכך כלפי חברת פלייאיסט בע"מ ו/או מי מטעמה.
 
31. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת הפייסבוק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של התחרות בכל אופן שהוא, כדי למנוע ממשתתף מלהשתתף בתחרות, לא תהא למשתתפים או למבקשים להשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת פלייאיסט ו/או מי מטעמה. חברת פלייאיסט בע"מ ו/או מי מטעמה לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו או מי שביקש להשתתף או אדם אחר, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לו כתוצאה מהשתתפותו או אי השתתפותו בתחרות.
 
32. במקרה של תקלה שתפגע בהתנהלות התקינה של התחרות, חברת פלייאיסט בע"מ תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט לבטל ו/או לשנות ו/או לקצר ו/או להאריך ו/או לבצע כל פעולה בקשר עם התחרות.
 
33. מובהר כי חברת פלייאיסט בע"מ ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לאי הצלחה להשתתפות בתחרות לרבות בנסיבות בהן משתתף נחסם מהשתתפות בידיעתו ו/או שלא בידיעתו לרבות בכל מקרה של תקלה טכנית ו/או כל תקלה אחרת שתמנע השתתפות.
 
34. השתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, וחברת פלייאיסט בע"מ ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף), הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף, הקשור במישרין או בעקיפין עם התחרות ועם מימוש הפרס, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הפייסבוק, רשת האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.
 
35. על אף כל האמור בתקנון זה לעיל, חברת פלייאיסט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול כלהלן – לקצר ו/או להאריך ו/או לשנות את תקופת התחרות בכפוף לדרישות החוק.
 
36. חברת פלייאיסט בע"מ  לא תהיה אחראית לשום פרסום לתחרות, בכל דרך ו/או מדיה, שיבוצע על ידי צדדים שלישיים ובכלל זה על ידי משתתפים בתחרות ו/או משתמשי רשת הפייסבוק (ובכללם אוהדי עמוד הפייסבוק של החברה), לרבות על דרך שילוב קישורים לעמוד המשתתף בתחרות, בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר באינטרנט, אשר ישולבו על ידי המשתתפים בתחרות.
 
37. מובהר כי למשתתפים בתחרות לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי חברת פלייאיסט בע"מ ו/או כלפי מי מטעמה בקשר עם קביעת המשתתפים ו/או קביעת ו/או בחירת הזוכה, ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לחברת פלייאיסט בע"מ ו/או למי מטעמה בלבד.
 
38. המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בתחרות מצהיר ומסכים בזאת כי השתתפותו בתחרות הנה לצורכי שעשוע בלבד – וכי הכרעת חברת פלייאיסט בע"מ ומארגני התחרות היא סופית, חלוטה, מחייבת, בלתי ניתנת לשינוי ו/או תביעה ו/או לערעור ומחייבת, כי יתכן שיפלו טעויות, לרבות טעות בשיקול דעת, בניהול התחרות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בתחרות עילה לכל תביעה או טענה או דרישה.
 
39. מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות פלייאיסט בע"מ על פי כל דין, המשתתף מתחייב לפצות ו/או לשפות את פלייאיסט בע"מ מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור בתחרות, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי תקנון זה ו/או הוראות כל דין על ידי המשתתף, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי צד שלישי, בגין הפרת הוראות תקנון זה ו/או הוראות החוק על ידי המשתתף.
 
40. הדין החל על תקנון זה ועל התחרות וכל הנובע וקשור בהם, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לתנאי תקנון זה, לתחרות ולכל הקשור בהם, היא בלעדית וייחודית לבית המשפט המוסמך בהרצליה בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד פלייאיסט בע"מ ו/או מי מטעמה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.
 
41. לצורך הנוחות, בתקנון זה להלן, השימוש בלשון יחיד יתפרש גם כלשון רבים ולהפך, שימוש בתנאים זה בלשון זכר יתפרש גם כלשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר והעניין.
שלח
מוקד טלפוני
למידע והזמנות:
09-9700400
 
המשרדים שלנו
הסניף המרכזי: רח' משכית 32,
בניין מרכזים, הרצליה פיתוח
טלפון:
09-9700400
פקס:
09-9500440
שעות פעילות הסניף:
א'-ה': 08:00-19:00
ו' וערבי חג: 08:30-13:00
שימו לב:
אנו מפעילים שירות מוקד חירום 24 שעות. במקרה הצורך התקשרו
09-9700400
והמתינו למענה.
 

ועוד דבר אחד קטן, תהיו חברים שלנו בפייסבוק, יהיה כיף

תהיו חברים שלנו בפייסבוק - פלייאיסט
ברגע זה אנו מחפשים את התוצאות הטובות ביותר עבור:

אנא המתן...